หลักสูตร ผบ.มว. (ส) เรียนวิชายุทธวิธีตำรวจ โดยครูฝึกยุทธวิธีตำรวจ