ค่ายพระรามหก

ประวัติ

กองกำกับการ1กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งอยู่ในบริเวณอาณาเขต พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน บ้านห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพรชบุรี อยู่ห่างจากอำเภอชะอำประมาณ 10 กม เดิมพื้นที่แห่งนี้เคยเปนที่ประทับระหว่างฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพ.ศ.2467-2468 หลังจากพระองค์ได้เสด็จสวรรคตในพ.ศ.2468 พระราชนิเวศน์จึงได้ปล่อยทิ้งให้รกร้าง ต่อมาเมื่อประมาณปีพ.ศ.2490 ตำรวจตระเวณชายแดนได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายการแผ่อิทธิพลลัทธิคอมมิวนิสต์จากภายนอกประเทศจึงได้แบ่งกำลังส่วนหนึ่งจากค่ายนเรศวรจากค่ายนเรศวรมาทำการฝึกอบรมกำลังพลในการต่อต้านและปราบปรามการก่อการรร้าย โดยได้อาศัยอาคารส่วนต่างๆและบริเวณพระราชนิเวศน์มฤคทายวันแห่งนี้เป็นสถานที่ฝึกอมรมต่อมาในปีพ.ศ.2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชาอนุญาตให้กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดนใช้เป็นศูนย์อบรมข้าราชการตำรวจทั่วประเทศในหลักสูตรต่างๆ ในวันที่ 22 เมษายน 2515 ศูนย์ฝึกแห่งนี้ได้รับการแบ่งส่วนราชการเป็นกองกำกับการ1 กองบังคับการฝึกพิเศษว่า กองบัผยชาการตำรวจตระเวนชายแดน มีพื้นที่เพื่อให้เป็นสถานที่สร้างอาตาร รวมทั้งสิ้น 1,880 ไร่ และเมื่องันที่ 11 กรกฎาคม 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดเกล้าพระราชทานนาม กองกำกับการ1กองบังคับการฝึกพิเศษว่า “ค่ายพระรามหก”และได้ทรงเสด็จมาทำพิธีเปิดและทรงเจิมป้ายค่ายพระรามหก เมื่อวันที่ 5มิถุนายน 2523 นับเป็นศิริมงคลอย่างยิ่งแก่ข้าราชการตำรวจและคริบครัวในค่ายพระรามหกถือเป็นวันสถาปนาค่ายพระรามหกสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์(VISION)
"กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังแลพแก้ไขปัญหาความร้อนมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน”

วิสัยทัศน์(VISION) บก.กฝ.บช.ตชด.
เป็นหน่วยผลิตและฝึกให้เป็นตำรวจเมื่ออาชีพ ได้มาตราฐานสากล

ปณิธาน กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด
มีความรู้ คู่คุณธรรม นำพัฒนาสู่สากล