ข่าวประกวดราคา
 เรื่องดาวน์โหลดเอกสาร
  ประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายและสิ่งของเครื่องใชสำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Downlond
  ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Downlond
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Downlond
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Downlond
  ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามประกาศ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. Downlond
  ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Downlond
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Downlond
  ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างโครงการสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. Downlond
  ร่าง ประกาศจ้างก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรียนสื่อสาร ตชด. Downlond
  ราคากลาง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารโรงเรียนสื่อสารตํารวจตระเวนชายแดน Downlond
  ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. Downlond
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 Downlond
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 Downlond
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 Downlond
  ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักระดับ ผกก. - รอง ผบก. Downlond
  ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักระดับ ผกก. - รอง ผบก.บก.กฝ.บช.ตชด. พฤศจิกายน 2563 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 Downlond
  ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสิ่งของเครื่องใช้สำหรับหลักสูตร นสต.รุ่น2 ประจำปี2564 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 Downlond
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อขัดจ้าง ปีงบประมาณ2565 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 Downlond
  ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม 400 ที่นัง และปรับปรุงผังบริเวณ ร.ร.สื่อสาร Downlond
 

- ฉบับร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม 400 ที่นั่ง
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 Downlond
  ประกาศผู้เสนอราคาชนะโครงการก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรียนสื่อสาร ตชด. Downlond
  เอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding เลขที่ 01/2565 Downlond
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร ร.ร.สส.ตชด. Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 Downlond
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง Downlond
  ร่าง เอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร ร.ร.สส.ตชด. Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 Downlond
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2565 Downlond
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2565 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 Downlond
  ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สิ่งของเครื่องใช้สำหรับหลักสูตร นสต. ประจำปี2564 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 Downlond
  ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สิ่งของเครื่องใช้สำหรับหลักสูตร นสต. ประจำปี2564 Downlond
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 Downlond
  ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรือนแถวชั้นประทวนขนาด 10 คูหา จำนวน 2 หลัง Downlond
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ บก.กฝ.บช.ตชด. จำนวน ๑ งาน Downlond
  ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักระดับ ผบก. - รอง ผบช. Downlond
  ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักระดับ ผกก. - รอง ผบก.บก.กฝ.บช.ตชด. Downlond
  ประกวดราคาก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา พร้อมระบบไฟฟ้า ประปา Downlond
  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรือนแถวสัญญาบัตร ขนาด 10 คูหา ระดับ รอง สว.-รอง ผกก. จำนวน 2 หลัง Downlond
  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บถังน้ำมันพร้อมหัวจ่าย Downlond
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงนอนและงานปรับปรุงห้องน้ำชาย Downlond
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงนอนและงานปรับปรุงห้องน้ำหญิง Downlond
  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ห้องน้ำชาย Downlond
  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ห้องน้ำหญิง Downlond
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอำนวยการฝึกอบรมฯ Downlond
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง Downlond
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ63 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 Downlond
  ประกาศขายทอดตลาดอาคารศูนย์มวลชนสัมพันธ์ 13 หลัง Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษาภาคม 2563 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 Downlond
  ประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ร.ร.สื่อสาร ตชด. Downlond 1 2
  ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุง ร.ร.สื่อสาร ตชด. Downlond
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงโรงเรียนสื่อสาร ตชด. Downlond
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถนนทางเข้าออก บก.กฝ.บช.ตชด. Downlond
  ประกวดราคาก่อสร้างโครงการถนนทางเข้าออก บก.กฝ.บช.ตชด. Downlond 1 2 3
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม์ 2563 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 Downlond
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานเอนกประสงค์ Downlond 1 2 3
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563 โครงการถนนทางเข้าออก บก.กฝ. Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 Downlond
  ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายหลักสูตร นสต.2562 กลางปี Downlond
  ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้ นสต.ปี2562 Downlond
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2562 วัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้ นสต.ปี2562 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2562 Downlond
  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2562 Download
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนขนาด 10 คูหา จำนวน 1 หลัง Download
  การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนขนาด 10 คูหา จำนวน 1 หลัง Download
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 Download
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 Download
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 Download
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 Download
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 Download
  ประกวดราคาซื้อวัสดุแต่งกาย สิ่งของเครื่องใช้สำหรับ นสต. ประจำปี 2561 Download
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 Download
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสิ่งของเครื่องใช้หลักสูตร นสต.61 Download
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2561 Dqwnload
  สรุปผลดารจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2561 Downlond
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562 Downlond
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Downlond
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวขั้นประทวนขนาด 10 คูหา จำนวน 1 หลัง Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 Downlond
  ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการย้ายที่ทำการ บก.กฝ.บช.ตชด. Downlond
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการย้ายที่ทำการ บก.กฝ.บช.ตชด. Downlond
  สรุปผลดารจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2561 Downlond
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน 7 ก.ย.2561 Downlond
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการย้ายที่ทำการ บก.กฝ.บช.ตชด. Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 Downlond
  ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักผู้บังคับกองหลังที่ 4 เก่า-ชำรุด Downlond
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Downlond
  ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปี 2562 Downlond
  การจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปี 2562 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 Downlond
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องแต่งกายและสิ่งของหลวง นสต.62 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 Downiond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 Downlond